St. Thomas School Jr.

Civil Lines, Jagadhri - Yamuna Nagar, Haryana - 135003